Skin Evolution | Medische- en Cosmetsiche huidbehandelingen | T: 026 36 18 959 | |

SKIN EVOLUTION

Persoonlijke aandacht,
Zichtbaar resultaat


Algemene Voorwaarden Skin Evolution


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Skin Evolution en een cliënt waarop Skin Evolution deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

De medewerkers van Skin Evolution zullen alle behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Skin Evolution zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Skin Evolution melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Skin Evolution 30% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch.
 Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de verloren tijd ingekort worden op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekend worden. Wanneer een cliënt meer dan een half uur later dan de afgesproken tijd komt kan Skin Evolution de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Skin Evolution moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Specifieke afspraken en geldigheidsduur

Wanneer een cliënt een gratis behandeling (check-up) krijgt, dient deze behandeling binnen 3 maanden na de laatste behandeling plaats gevonden te hebben. Wanneer het een check-up behandeling voor permanent ontharen betreft, dient deze binnen maximaal 3 weken plaats te vinden anders wordt deze behandeling als een reguliere behandeling gezien.

5. Betaling

Alle prijzen van behandelingen en producten staan op de website www.skinevolution.nl vermeld. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/ kortingen. De cliënt is ten allen tijden verantwoordelijk voor het voldoen van een factuur ook wannneer er de zorgverzekeraar een behandeling niet blijkt te vergoeden.
6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de behandelaar vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Skin Evolution neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens van de cliënt worden niet verkocht of verhuurt aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Skin Evolution is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een medewerker verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Skin Evolution is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de door de cliënt verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig is geweest met betrekking tot relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Skin Evolution is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

Skin Evolution geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

▪ De cliënt andere producten dan de geadviseerde producten heeft gebruikt
▪ De cliënt de adviezen voor nabehandeling, niet heeft opgevolgd.
▪ De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
▪ De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Skin Evolution. Skin Evolution moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Skin Evolution de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Skin Evolution en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Skin Evolution en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. De algemene voorwaarden staan op de website vermeld en zijn ook bij Skin Evolution verkrijgbaar.